ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

JUDr. Petr Matoušek

paragraf.gif, 16kB

Profesní zaměření

Občanské právo

  • kompletní zajištění dispozic s nemovitostmi (kupní, darovací a zástavní smlouvy, smlouvy o věcných břemenech, návrhy na vklad do katastru nemovitostí)
  • sepisování nájemních a podnájemních smluv na byty a nebytové prostory
  • sepisování kupních a darovacích smluv na movité věci (tj. včetně motorových vozidel)
  • ochrana osobnosti
  • ochrana spotřebitele
  • zastupování před soudy a jinými orgány (katastrální úřady atd.) ve všech stádiích řízení

Obchodní právo

  • poskytování konzultací, příprava smluv a jiných právních dokumentů včetně vypracování právních rozborů a stanovisek
  • právo obchodních společností a družstev (zakládání společností včetně zajištění všech potřebných dokumentů a provedení zápisu v obchodním rejstříku, jednání před živnostenskými úřady, změny zápisů v obchodním rejstříku, zvyšování a snižování základního kapitálu, transformace a fúze společností)
  • zastupování v konkursních řízeních, sepisování listin
  • zastupování před soudy a jinými orgány ve všech stádiích řízení
  • zastupování při jednání s protistranou

Pracovní právo

  • příprava dokumentů souvisejících se vztahy zaměstnavatel – zaměstnanec
  • zastupování stran (zaměstnanců a zaměstnavatelů) při jednání s protistranou, před soudy a jinými orgány státní správy

Trestní právo

  • trestní obhajoby
  • trestně právní poradenství
  • zastupování poškozených v trestním řízení
  • sepisování dokumentů a podání pro soudy a ostatní orgány činné v trestním řízení
  • zastupování před orgány činnými v trestním řízení ve všech stádiích řízení

Konkursní právo

  • zastupování věřitelů a správců konkursních podstat

Rodinné právo