ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

JUDr. Petr Matoušek

paragraf.gif, 16kB

Profesní zaměření

Občanské právo

 • kompletní zajištění dispozic s nemovitostmi (kupní, darovací a zástavní smlouvy, smlouvy o věcných břemenech, návrhy na vklad do katastru nemovitostí)
 • sepisování nájemních a podnájemních smluv na byty a nebytové prostory
 • sepisování kupních a darovacích smluv na movité věci (tj. včetně motorových vozidel)
 • ochrana osobnosti
 • ochrana spotřebitele
 • zastupování před soudy a jinými orgány (katastrální úřady atd.) ve všech stádiích řízení

Obchodní právo

 • poskytování konzultací, příprava smluv a jiných právních dokumentů včetně vypracování právních rozborů a stanovisek
 • právo obchodních společností a družstev (zakládání společností včetně zajištění všech potřebných dokumentů a provedení zápisu v obchodním rejstříku, jednání před živnostenskými úřady, změny zápisů v obchodním rejstříku, zvyšování a snižování základního kapitálu, transformace a fúze společností)
 • zastupování v konkursních řízeních, sepisování listin
 • zastupování před soudy a jinými orgány ve všech stádiích řízení
 • zastupování při jednání s protistranou

Pracovní právo

 • příprava dokumentů souvisejících se vztahy zaměstnavatel – zaměstnanec
 • zastupování stran (zaměstnanců a zaměstnavatelů) při jednání s protistranou, před soudy a jinými orgány státní správy

Trestní právo

 • trestní obhajoby
 • trestně právní poradenství
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • sepisování dokumentů a podání pro soudy a ostatní orgány činné v trestním řízení
 • zastupování před orgány činnými v trestním řízení ve všech stádiích řízení

Konkursní právo

 • zastupování věřitelů a správců konkursních podstat

Rodinné právo